گنجور

 
کمال خجندی

لعل جان بخشت ز جان ناز کتراست

قدت از سرو روان ناز کتراست

برگ گل چندانکه دارد نازکی

خاطر بلبل از آن ناز کتراست

آمدن هر دم به ناز و رفتنت

از نسیم جان فشان ناز کتراست

الحق از سر رشته باریک و هم

از بریشم آن میان ناز کتراست

ناز کم کن بره چنین دل جان من

خود چه دل کز جان جان ناز کتراست

ای دل نازک مزاج از روی خوب

آن طلب از حسن کان ناز کتراست

گر چه نازک نکته گفتی کمال

زین حکایت آن دهان ناز کتراست