گنجور

 
خیام نیشابوری
خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » درد زندگی [۲۵-۱۶]
 

رباعی ۱۶: امروز که نوبت جوانی من است،

رباعی ۱۷: گر آمدنم به من بُدی، نامَدَمی

رباعی ۱۸: از آمدن و رفتنِ ما سودی کو

رباعی ۱۹: افسوس که بیفایده فرسوده شدیم،

رباعی ۲۰: * با یار چو آرمیده باشی همه عمر،

رباعی ۲۱: اکنون که ز خوشدلی به‌جز نام نمانْد،

رباعی ۲۲: ای‌کاش که جای آرمیدن بودی،

رباعی ۲۳: چون حاصلِ آدمی درین جایِ دودَر،

رباعی ۲۴: * آن‌کس که زمین و چرخِ اَفلاک نهاد،

رباعی ۲۵: گر بر فَلَکَم دست بُدی چون یزدان،