گنجور

 
خالد نقشبندی

نبی صدیق و سلمان، قاسم است و جعفر و طیفور

که بعد از بوالحسن شد بوعلی و یوسفش گنجور

ز عبدالخالق آمد عارف و محمود را بهره

کز ایشان شد شد دیار ماوراءالنهر کوه طور

علی، بابا، کلال و نقشبند است و علاءالدین

پس از یعقوب چرخی، خواجه احرار شد مشهور

محمد زاهد و درویش محمد، خواجگی، باقی

مجدد، عروه الوثقی و سیف الدین و سید نور

حبیب الله مظهر، شاه عبدالله، پیر ما

از این‌ها رشک صبح عید شد ما را شب دیجور