گنجور

 
خالد نقشبندی

اگر مرد کاری در دوست باز است

وگر قصه جویی، حکایت دراز است

بود کار آزادگان ترک هستی

به ابحاث محمود و نقل ایاز است

گر آزاد خواهی شدن، بندگی کن

هر آیینه محبوب بنده نواز است

ز سوز حقیقت طلب بهره‌ای را

نه بهره به به تحریر سوز و گداز است

ز خود رستن و ترک دعوی نمودن

ره مرد مردانه پاکباز است

نه خرگوش را پنجه نره شیر است

نه دراج را چنگل شاهباز است

ز خالد شنو شرط فتح طریقت

ورق شستن و خامشی و نیاز است

 
sunny dark_mode