گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

اکنون که ز خوشدلی در ایّام نماند

یک همدم پخته جزمی خام نماند

دست طرب از ساغر می باز مگیر

امروز که دستگیر جز جام نماند

 
جدول قرآن کریم