گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل

چون بلبل مست راه در بستان یافت

روی گل و جام باده را خندان یافت

آمد بزبان حال در گوشم گفت

دریاب که روز رفته در نتوان یافت

 
sunny dark_mode