گنجور

 
جامی

خوشتر زکتاب در جهان یاری نیست

در غمکده زمانه غمخواری نیست

هر لحظه ازو به گوشه تنهایی

صد راحت هست و هرگز آزاری نیست

 
sunny dark_mode