جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۷۳

خوشتر زکتاب در جهان یاری نیست

در غمکده زمانه غمخواری نیست

هر لحظه ازو به گوشه تنهایی

صد راحت هست و هرگز آزاری نیست