گنجور

 
جامی

ای خواجه به کوی اهل دل منزل کن

در پهلوی اهل دل دلی حاصل کن

خواهی بینی جمال معشوق ازل

آیینه تو دل است رو در دل کن

 
sunny dark_mode