جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۷

ای خواجه به کوی اهل دل منزل کن

در پهلوی اهل دل دلی حاصل کن

خواهی بینی جمال معشوق ازل

آیینه تو دل است رو در دل کن