گنجور

 
جامی

ای نطق تو آب زندگی را منبع

در هر نفست نفیس گنجی مودع

آلوده مکن دهان بما لا یعنی

فرسوده مکن زبان بما لاینفع

 
sunny dark_mode