جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » رباعیات » شمارهٔ ۵۱

ای نطق تو آب زندگی را منبع

در هر نفست نفیس گنجی مودع

آلوده مکن دهان بما لا یعنی

فرسوده مکن زبان بما لاینفع