گنجور

 
جامی

دی به حمام اندرون از فرق آن مه سرتراش

جمع می کرد آنچه می افکند در یک کاسه آب

بعد ازان کیسه به کف دلاک بر وی دست یافت

کیسه می مالید بر سیمین تنش با صد شتاب

هردو چون از خدمت آن فرق و تن فارغ شدند

آن به کاسه مشک تر برد این به کیسه سیم ناب

 
sunny dark_mode