گنجور

 
جامی

طالب علم نظر شو خود جز این تحصیل چیست

حاصل تحصیل دیگر غیر قال و قیل چیست

چندراه کعبه پیمودن درآ درمیکده

جام مالامال گیر این گام میلامیل چیست

مجلس دردی کشان بی نقل ماند ای محتسب

صوفی دریوزه گر را بین که در زنبیل چیست

بانگ پرواز کبوتر کاورد نامه ز تو

گوش عاشق را جز آواز پر جبریل چیست

می روی زود از نظر تا بی تو می رم زودتر

عمر خود مستعجل است ای جان توراتعجیل چیست

عشق را ایزد ضلالی خواند در قرآن قدیم

ای مفسر شرح کن کین نکته را تأویل چیست

چون دلی روشن ندارد شیخ شهر از سوز عشق

این همه افروختن در صومعه قندیل چیست

گرنه از نادیدن یوسف رخی در ماتمند

مصریان را جامه ها بردن فرو درنیل چیست

در خرابات از لگدکوب بلا جامی مترس

کعبه را کردی پناه خود هراس پیل چیست

 
sunny dark_mode