گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
 

بخش ۱ - از دفتر اول سلسلةالذهب تقدیس حضرت حق سبحانه تعالی

بخش ۲ - در نعمت سیدالمرسلین و خاتم‌النبیین (ص)

بخش ۳ - گفتار در ترغیب مسترشدان آگاه بر مداومت تکرار لا اله الا الله

بخش ۴ - در مراقبت حال

بخش ۵ - در تحقیق معنی اختیار و جبر

بخش ۶ - در بیان به عیب خود پرداختن و نظر به عیب دیگران نینداختن

بخش ۷ - در مذمت شعرای روزگار

بخش ۸ - در مذمت کم آزاری و نکوهش آزار مسلمانان

بخش ۹ - در بیان عشق و رهایی از خودپرستی

بخش ۱۰

بخش ۱۱ - گفتار در ختم دفتر اول از کتاب سلسلةالذهب

بخش ۱۲ - از دفتر دوم سلسلةالذهب در خلق اسماء باری و پیداش عشق

بخش ۱۳ - تمثیل

بخش ۱۴ - حکایت آن زن که سی سال در مقام حیرت بر یک جای بماند

بخش ۱۵ - قصهٔ عتیبه و ریا

بخش ۱۶ - رفتن معتمر و عتیبه به جستجوی ریا

بخش ۱۷ - رسیدن معتمر بعد از چندگاه بر سر قبر ایشان

بخش ۱۸ - حکایت بر سبیل تمثیل

بخش ۱۹ - در ختم دفتر دوم سلسله الذهب

بخش ۲۰ - از دفتر سوم سلسلة الذهب در حمد ایزد

بخش ۲۱

بخش ۲۲ - رسیدن پیامبر (ص) به گروهی و سخن گفتن با ایشان

بخش ۲۳ - گفتار در فضیلت جود و کرم

بخش ۲۴ - حکایت حاتم و بند از پای اسیری گشادن و بر پای خود نهادن

بخش ۲۵ - معالجه کردن بوعلی سینا آن صاحب مالیخولیا را

بخش ۲۶ - خاتمهٔ کتاب