گنجور

 
جامی
 

شافعی آن امام مطلبی

گفتی این نکته با ذکی و غبی

که دریغا که دانش اندوزان

شمع علم شریعت افروزان

علم طب را که کار ایشان بود

به نصاری گذاشتند و یهود

ساختند آن گروه فرزانه

آشنا را رهین بیگانه

گر چه بر طب چو علم های دگر

نتوان یافت جز به کسب ظفر

آن نه چون دیگران در او کافیست

اصل در وی طبیعت صافیست

بس دقایق در او که پیش آید

که به درس و کتاب نگشاید

فطنتی یابد اندر او ازلی

که خفیات ازان شوند جلی

آن نه مقدور سعی انسانی ست

بلکه فیضی ز فضل یزدانی ست