گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

لعل تو ازان زمرد آورد نبات

تا باید از افعی دو زلف تو نجات

برگرد لب تو سبلت سبز تو هست

چون جامه خضر بر لب آب حیات

 
sunny dark_mode