گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی

لعل تو ازان زمرد آورد نبات

تا باید از افعی دو زلف تو نجات

برگرد لب تو سبلت سبز تو هست

چون جامه خضر بر لب آب حیات

 
جدول شعر