گنجور

 
جمال‌الدین عبدالرزاق

دل بنهادم هر غم و تیماری را

نتوان بگذاشت چونتو دلداری را

ور آرزوی چشم تو خون دل ماست

چون رد کنم آرزوی بیماری را