گنجور

 
جهان ملک خاتون

تا چند دلم را به غمی رام کنی

در سلسله زلف تو در دام کنی

در چین سر زلف تو گوش امید

تا چند چو روزه دار بر شام کنی

 
 
 
sunny dark_mode