گنجور

 
جهان ملک خاتون

مهر روی خوب در جان باشدم

واشتیاق روی جانان باشدم

دردی از هجران تو درمان ماست

کان لب جان بخش درمان باشدم

با فراق روی خوبت ای صنم

دل خراب و دیده گریان باشدم

جان کنم فی الحال در پایش نثار

گر ز سوی یار فرمان باشدم

دیده بگشایم به روی آفتاب

تا خیال دوست مهمان باشدم

گر بگوید ترک جان کن در غمم

در فراق دوست آسان باشدم

با تو ای دلبر وفاداری کنم

گر امان از چرخ گردان باشدم

خاک را من کیمیا سازم اگر

سایه ی شاه جهانبان باشدم

من جهان را در سر کارش کنم

در تن مهجور تا جان باشدم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode