گنجور

 
اقبال لاهوری

چه خوش صحرا که شامش صبح خند است

شبش کوتاه و روز او بلند است

قدم ای راهرو آهسته تر نه

چو ما هر ذره او دردمند است

 
 
 
sunny dark_mode