گنجور

 
هلالی جغتایی

دلم ز دست شد، از دست دل چه چاره کنم؟

اگر بدست من افتد، هزار پاره کنم

خوشست بزم تو، لیکن کجاست طاقت آن

که در میان رقیبان ترا نظاره کنم؟

مگو: کناره کن از من، که جان ز کف ندهی

تو در میانه جانی، چه سان کناره کنم؟

اگر چه سنگدلی، از من این مناسب نیست

که نسبت دل سختت بسنگ خاره کنم

هلالی، از رخ جانان بماه نتوان دید

ز آفتاب چرا روی در ستاره کنم؟