گنجور

 
حزین لاهیجی
 

عالی گهران و خوش عیاران رفتند

از نقد وفا خزینه داران رفتند

بی یار نیم اگر چه بی یار منم

من ماندم و غم، چو غمگساران رفتند