گنجور

 
حزین لاهیجی
 

بسته ست زبانم و بیان در سیر است

تن ساکن اگر بود، روان در سیر است

آواره تر از توست، کلام تو حزین

برگرد جهان گشت و همان در سیر است