گنجور

 
حزین لاهیجی
 

دوران به نشاط و غم صلایی زد و رفت

بلبل ز سر شاخ، نوایی زد و رفت

گل نیز شکرخند به جایی زد و رفت

آمد رگ ابر، هایهایی زد و رفت