گنجور

 
حزین لاهیجی

ما را لب لعل فام می باید، نیست

این شهد نصیب کام می باید، نیست

هجری که سرم خمار ازو دارد، هست

وصلی که مرا مدام می باید، نیست