گنجور

 
حزین لاهیجی
 

عشق است سلیمان و دل انگشتر اوست

داغ جگرم سیاهی لشکر اوست

قالب نی و جان ناشکیباست نوا

نالیدن ما از لب چون شکر اوست