گنجور

 
حزین لاهیجی
 

آلوده ی کام دل مشو، کام آن است

هرگز طمع دانه مکن، دام آن است

در دایره ی فلک چه سرگردانی؟

آغاز تو هر چه بود، انجام آن است