گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ای دیدهٔ زار من چه خواهی کردن؟

جز اشک نثار من چه خواهی کردن؟

با گریه نمانده است لخت جگری

در جیب و کنار من چه خواهی کردن؟