گنجور

 
حزین لاهیجی
 

از گنج، به مار صلح نتوان کردن

از باغ، به خار صلح نتوان کردن

در میکده ای که چرخ، دردی کش اوست

با رنج خمار صلح نتوان کردن