گنجور

 
حزین لاهیجی
 

از کام دل است بس که عریان دستم

کوتاه فتاده از گریبان دستم

از بس که گزیدهام به دندان غضب

خونین شده چون پنجهٔ مژگان دستم