گنجور

 
حزین لاهیجی
 

گر نیست مرا طالع فیروز چه باک؟

ور طبع نگردد الفت آموز چه باک؟

باید چو ز همدمان بریدن پیوند

گر هم نفسی نباشد امروز چه باک؟