گنجور

 
حزین لاهیجی
 

بخرید یکی خواجه، غلامی به هوس

پرسید از آن بنده ی پاکیزه نفس

کآیی به چه کار تا همانت سپرم؟

گفتش که همین به کار آزادی و بس