گنجور

 
حزین لاهیجی
 

مردانه حزین از سر دنیا برخیز

زین کهنه دمن، تو ای مسیحا برخیز

تنها تو درین انجمنی بیگانه

برخیز ازین میانه، تنها برخیز