گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ای سوخته جان سپند، یاد تو به خیر

وی دردکش نژند، یاد تو به خیر

آوارهٔ کیستی؟ کجایی؟ چونی؟

آه ای دل مستمند، یاد تو به خیر