گنجور

 
حزین لاهیجی
 

زین پیش فلک چنین دل آزار نبود

هر مفعولی، فاعل مختار نبود

امروز به پشم و پنبه کار افتاده ست

مردی اول به ریش و دستار نبود