گنجور

 
حزین لاهیجی
 

ابنای زمان دُرد و صفا را ندهند

هرگز پر کاه کهربا را ندهند

این قوم، ولینعمت امثال خودند

تا سگ بود، استخوان هما را ندهند