گنجور

 
حزین لاهیجی
 

در دهر، به مستعار آلوده مگرد

هرگز به دی و بهار، آلوده مگرد

تن در رَهِ تو مشت غباری ست حزین

زنهار، به این غبار آلوده مگرد