گنجور

 
حزین لاهیجی
 

عالی گهران، بنده نژادان منند

خونین جگران، مایه کسادان منند

در کشور خود، سلطنت ماست قدیم

پیران مغانه، خانه زادان منند