گنجور

 
حزین لاهیجی
 

دل می بری و خبر نداری که چه شد

زهرم دهی و به رو نیاری که چه شد

در ساغر بوالهوس که خاکش ستم است

خونین جگر مرا فشاری که چه شد؟