گنجور

 
حزین لاهیجی

صبوحی می کند تکلیف، کز می کام بردارم

چو گردون سبحه را از کف گذارم، جام بردارم

زمینگیرم چنان بر خاک کوی او که پهلو را

نشد چون نقش پا، از بستر آرام بردارم

 
sunny dark_mode