گنجور

 
حزین لاهیجی

آب دیده ام خونین، آهم آتشین باشد

عاشقم به کام دل، عاشق این چنین باشد

طعنه بر گنه کاران، ای بهشتیان مزنید

جنّت بنی آدم، حسن گندمین باشد