گنجور

 
حزین لاهیجی

از ما نهان ز فرط ظهوری، چه فایده؟

دایم میان جانی و دوری، چه فایده؟

کام و لبی کجاست که نوشد شراب تو؟

خود مست و خود شراب طهوری چه فایده؟

کس چون حریف جلوهٔ هر جایی تو نیست

گه نوری و گه آتش طوری چه فایده

گیرم کنند چارهٔ شوریدگان تو

ای نوبهار، مایه شوری چه فایده؟

جانسوز ناله های حزین بی اثر نبود

از جام حسن مست غروری چه فایده؟