گنجور

 
حزین لاهیجی
 

گر چنین پر رخنه از سوز جگر خواهد شدن

نامه ى من، دام مرغ نامه بر خواهد شدن

دست بی صبری اگر از سینه ام فارغ شود

هر قدر چاکی ست، درکار جگر خواهد شدن

رنگ غمّاز است و دل نالان و مژگان خون فشان

عشقبازی های پنهانم سمر خواهد شدن

گر چنین ماند به دل اندوه آن نازک میان

رشته ی جان من آن موی کمر خواهد شدن

سرنوشت خود حزین از شمع محفل فهم کن

زندگانی صرف آه بی اثر خواهد شدن