گنجور

 
حزین لاهیجی

لب عرض شکوه خامش نه ز بیم غیر دارم

ز تو بی وفا ستمگر چه امید خیر دارم

من کعبه رانده را دل به کجا فروشد آیا؟

نه لیاقت برهمن نه سزای دیر دارم

همه جا روم ولیکن ننهم برون ز دل پای

قدمی چو نقطه بر جا قدمی به سیر دارم

دل من ز نور احمد به چراغ طور خندد

نه قفای طلحه گیرم نه سر زبیر دارم

سر سدره برفرازد ز حزین نیم بسمل

هله عرشیان که از دل پر و بال طیر دارم

 
sunny dark_mode