گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سعید فرامندی

سعید فرامندی


سعید فرامندی در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۴۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » ضحاک » بخش ۴:

در بخش 155 کوش نامه نام گذاری فریدون توسط پدرش آبتین را اینگونه توضیح می‌دهد «فَر ایدون _ فریدون»

سوی کودک آمد سرافراز شاه

همی کرد شادان به رویش نگاه

رخانش چو تابنده خورشید دید

به چهر اندرش فرّ جمشید دید

بخندید، گفتا فرّ ایدون بود

جهان را از این شادی افزون بود

فریدونش کردند از این فال، نام

ز دیدار او مرد و زن شادکام

 

سعید فرامندی در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۳۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » جمشید » بخش ۲:

در قسمت 167 کوش نامه هویت ضحاک را اینگونه معرفی می کند که نام او به تازی قیس لهبوب است

براین بود ضحّاک تازی نژاد

 

که گفتیم و کردیم در نامه یاد

 

ز تازی اگر باز پرسیش نام

 

ورا قیس لهبوب خواند مدام

 

دگر نام او پارسی پهلوی

 

همی بیوراسب آید ار بگروی

 

سعید فرامندی در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۹:۲۸ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۱:

در کوش نامه دیو سپید را اینگونه معرفی می کند که از اهالی نوبه و پادشاهی نوبیا هست

یکی پهلوان بود ارندو به نام

نیا نوح پیغمبر و باب حام

تنی چون هیون داشت و چرمی سپید

ز نیروی او بوده بیم و امید

به گفتار نوبی چنان راندند

که دیو سپیدش همی خواندند

 

سعید فرامندی در ‫۷ ماه قبل، چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۳۹ در پاسخ به محمد قاسمی فرد دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱:

در بخش 252 کتاب کوش نامه فریدون شاه ،مازندران را اینگونه می نامد
زمین بجه هر که او داندش
جهاندیده مازندران خواندش
بجه را مازندران می گوید که کوش را برای جنگ بدان سرزمین می فرستد

 

sunny dark_mode