گنجور

حاشیه‌های زهرا قوچانی

زهرا قوچانی


زهرا قوچانی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۲:۰۶ دربارهٔ فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۵ - در تهنیت ولادت پسری از امیر ابویعقوب یوسف برادرسلطان محمود:

قَصَب: پارچه نازک کتان - اَشهَب: سفید و سیاه - زبزب: کشتی - مشوب: آشفته

 

زهرا قوچانی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۱۰ دربارهٔ فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳ - در مدح امیر محمدبن محمود بن سبکتگین:

بیجاده: یاقوت

قَصَب: نی

 

زهرا قوچانی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۰۸ دربارهٔ فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - مدح خواجه عمید ابومنصور سیداسعد گوید:

آبدان: آبگیر - سوده: گردو غبار - زر ساو: براده طلا 

 

زهرا قوچانی در ‫۲ ماه قبل، یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۰:۰۶ دربارهٔ فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱ - در مدح یمین الدوله سلطان محمود بن ناصر الدین سبکتگین غزنوی:

پیلگون: خاکستری رنگ - رای: راه - اندروا: آویخته - عَنقا: سیمرغ - عبیر: مشک - بیخته: الک شده، نرم - مغبر: تیره