گنجور

حاشیه‌های مهدیار اوتادی

مهدیار اوتادی


مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۱۴ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۵:

چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه ...

یارست : توانست

 

مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۱۳ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۵:

سرش را نیارست گردون بسود یکی نامه از رستم جنگ جوی

گرفت : اغاز کردن 

علاقه داشتن

 

مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۰۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۵:

سه یاقوت رخشان به سه مهره زر ...

پورش:پسر

 

مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۲ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۳:

نماند پی رخش فرخ نهان چنان بارهٔ نامدار جهان

فرخ مبارک

 

مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۵۰ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۳:

بدو گفت رخشم بدین مرغزار ز من ...

افسار

 

مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۳:

بدو گفت شاه سمنگان چه بود که ...

توانست

 

مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۲:

همی رفت زین سان پر اندوه و ...

عنا رنج

 

مهدیار اوتادی در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۹ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » سهراب » بخش ۲:

چو بیدار شد رستم از خواب خوش ...

مطیع دستکش