گنجور

حاشیه‌گذاری‌های حامد قرائیان

حامد قرائیان


حامد قرائیان در ‫۲ سال قبل، پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۱۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۶:

سپاهی که سگسار خوانند شان             دلیران پیکار دانندشان
زبر گوش و سگسار و مازندران                کس اریم با گرزهای گران

 

حامد قرائیان در ‫۲ سال قبل، پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۱۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان خاقان چین » بخش ۱:

سپاهی که سگسار خوانند شان             دلیران پیکار دانندشان
زبر گوش و سگسار و مازندران                کس اریم با گرزهای گران

 

حامد قرائیان در ‫۲ سال قبل، پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران » بخش ۱۶:

نه سگسار ماند نه مازندران
زمین را بشویید به گرز گران
از او بیش‌تر بد به توران رسد
همه نیکویی زو به ایران رسد
در آن شهر سگسار و مازندران
بفرمود آذین کران تا کران
به سگسار مازندران بود سام
نخست از جهان آفرین بود نام
ز بزگوش و سگسار و مازندران
کس آریم با گرز های گران
ز سقلاب چون کُندُر شیر مرد
چو بیورد کاتی سپهر نبرد
چو غر چه ز سگسار و شنگل ز هند
هوا پر درفش و زمین پر پرند

 

sunny dark_mode