گنجور

 
مجد همگر

بشنو لغزی که سخت موزون باشد

کلی که به جزء در بود چون باشد

دیدیم بسی تون که به گرمابه بود

گرمابه ندیدیم که در تون باشد