گنجور

 
مجد همگر

بشنو لغزی که سخت موزون باشد

کلی که به جزء در بود چون باشد

دیدیم بسی تون که به گرمابه بود

گرمابه ندیدیم که در تون باشد

 
 
 
sunny dark_mode